Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

Autorizovaná a notifikovaná osoba na certifikáciu výrobkov, certifikáciu vnútropodnikovej kontroly a na skúšanie ;
Osvedčovacie miesto - člen EOTA na vydávanie európskych a národných technických osvedčení ;
Akreditované skúšobné a kalibračné laboratórium ;
Znalecká organizácia v odbore stavebníctvo ;
Certifikačný orgán na certifikáciu systémov manažérstva.

Ako nás kontaktovať?

Adresa

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Studená 3
821 04, Bratislava
IČO: 31821987

Kontakt

Telefón: 02 49228111,
Fax: 02 44453617
E-mail: info@tsus.sk
Web: www.tsus.sk

O nás

Technický a skúšobný ústav stavebný bol založený v roku 1953, odkedy jeho pracovníci už takmer 60 rokov skúšajú a posudzujú vhodnosť a kvalitu stavebných výrobkov a poskytujú ďalšie odborné služby slovenskému stavebníctvu. Od roku 2002 ústav pôsobí ako nezisková organizácia. Štatút neziskovej organizácie zaručuje ústavu nestrannosť a nezávislosť. Ústav má pobočky v Bratislave, Novom Meste nad Váhom, Nitre, Zvolene, Žiline, Košiciach, Prešove a v Tatranskej Štrbe.

Sortiment

Vybrané aktivity v oblasti betónu:

 

Certifikácia vnútropodnikovej kontroly výrobcov betónov všetkých pevnostných tried vyrábaných v stabilných alebo mobilných betonárňach umožňujúca označenie národnou značkou CSK


Skúšky betónu vyžadované normou STN EN 206-1 v rámci počiatočných skúšok typu a plánovaných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách pobočiek ústavu


Certifikácia vnútropodnikovej kontroly výrobcov prísad do betónu podľa normy STN EN 934-2 umožňujúca označenie značkou CE


Certifikácia prímesí do betónov podľa noriem STN EN 13263-1 a STN EN 450-1 umožňujúca etiketovanie označením CE


Certifikácia vnútropodnikovej kontroly výrobcov kameniva do betónu podľa noriem STN EN 12620 a STN EN 13055-1 umožňujúca etiketovanie označením CE


Certifikácia cementov na výrobu betónu podľa noriem STN EN 197-1, STN EN 197-4 a STN EN 14216 umožňujúca etiketovanie označením CE


Overovanie lisov na skúšky pevnosti betónu, napínacích zariadení na predpätý betón, tvrdomerov na betón, skúšobných sít
Kalibrácia prístrojov na meranie obsahu vzduchu v betónovej zmesi

Na koho sa obrátiť

Vedúca certifikačného orgánu
Ing. Dáša Kozáková
02 49228113
Koordinátor laboratórnych činností
Ing. Peter Mišutka
041 5683494
Vedúci metrologického laboratória
Ing. Marián Hatala
02 49228128


Zaradenie do kategórií