VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.

VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.

Výrobca širokej škály betónových prefabrikátov, transportbetónu, spracovanie betonárskej ocele a prenájom debnenia.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
Horný Hričov 324
013 42, Horný Hričov pri Žiline
IČO: 36 400 653

Kontakt

Telefón: +421 41 505 99 11,
Mobil: +421 911 868 110
E-mail: info@vph.sk
Web: //vph.sk/

O nás

Spoločnosť VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o. so sídlom v Hornom Hričove pri Žiline je dcérskou spoločnosťou firmy VÁHOSTAV - SK, a.s. Pôsobí na celom území Slovenska, ako aj v susedných štátoch. Jej výrobný proces kontroluje Technický a skúšobný ústav stavebný n.o. so sídlom v Bratislave.

 

Výrobňa prefabrikátov v Hornom Hričove sa napája na hlavnú diaľničnú sieť Žilina – Bratislava, ako aj na hlavnú železničnú sieť Bratislava - Žilina – Košice, a to prostredníctvom vlastnej železničnej vlečky.

 

K základným cieľom zavedeného manažérskeho systému patrí spokojnosť zákazníka a lepšie uspokojovanie jeho potrieb, starostlivosť o zamestnancov, bezpečné pracovné prostredie, zodpovedné a etické správanie voči dodávateľom, zdravé a čisté životné prostredie. Naplnenie cieľov chceme dosiahnuť predovšetkým vysokou kvalitou realizovaných stavebných prác, technologickými inováciami a vlastným vývojom, pracovnou motiváciou zamestnancov, platobnou disciplínou (včasným a riadnym platením záväzkov), prevenciou pred znečisťovaním životného prostredia a vznikom úrazov, efektívnym využívaním zdrojov a druhotných surovín, firemným sponzoringom i otvorenou komunikáciou so štátnymi inštitúciami.

Doprava a mechanizácia

Politika kvality spoločnosti VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
 
Víziou vedenia spoločnosti VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., ako dcérskej spoločnosti VÁHOSTAV - SK, a.s. je jej stabilita, posilnenie konkurencie schopnosti na domácom i zahraničnom stavebnom trhu a udržanie vysokého stupňa kvality vo všetkých našich činnostiach, vrátane plnenia požiadaviek a zásad z oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pre naplnenie tejto vízie má spoločnosť zavedený Integrovaný manažérsky systém podľa noriem ISO 9001:2015, ISO:14001:2015 a OHSAS 18001:2007.
 

vph.sk/sk/o-nas/politika-kvality/

Kvalita

Politika kvality spoločnosti VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
 
Víziou vedenia spoločnosti VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., ako dcérskej spoločnosti VÁHOSTAV - SK, a.s. je jej stabilita, posilnenie konkurencie schopnosti na domácom stavebnom trhu a udržanie vysokého stupňa kvality vo všetkých našich činnostiach, vrátane plnenia požiadaviek a zásad z oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pre naplnenie tejto vízie plánujeme zaviesť a implementovať Integrovaný manažérsky systém podľa noriem ISO 9001:2015, ISO:14001:2015 a OHSAS 18001:2007.
 

https://vph.sk/sk/o-nas/politika-kvality/

Certifikáty