BETON Server - Betón, všetko z betónu a všetko pre betón na Slovensku

Betonserver je nezávislý odborový portál pre vyhľadávanie firiem a ich prevádzok podľa vzdialenosti od miesta stavby. Nájdete tu kompletné prehľady firiem vyrábajúcich betón, veľké prefabrikáty i drobný cementový tovar, špecialistov na práce s betónom i na sanácie betónu. Okrem sekcií pre betón a betónové výrobky nájdete na Betonserveri i dodávateľov materiálov – pieskovne, štrkovne, armovne a pod. Pre cestné staviteľstvo ponúka Betonserver kompletné vyhľadávanie obaľovačiek. Betonserver pomáha riešiť aj ekológiu stavieb – nájdete tu skládky stavebných odpadov aj recyklačné centrá.

Betón, čerstvý betón alebo transportbetón to je základný stavebný materiál a zároveň veľmi široký pojem. Základné členenie podľa vplyvu prostredia: betón XO pre prostredie bez nebezpečia korózie alebo narušenia - minimálna trieda C12/15, betón XC pre prostredie s koróznym vplyvom karbonatizácie - minimálna trieda C20/25 až C30/37, beton XD pre prostredie s koróznym vplyvom chloridov - minimálna trieda C30/37 až C35/45, betón XF pre prostredie s mrazovými cyklami - minimálna trieda C25/30 až C30/37, betón XA pre chemicky agresívne prostredie - minimálna trieda C30/37 až C35/45.

Obľúbené kategórie

Obaľovačky

obaľovačky asfaltových změsí

Betonárne

viac ako 130 veľkých i menších betonární

Kamenivo

štrnovne, pieskovne a drvené kamenivo

Kategórie